• Najboljša strokovna pomoč,
  ko posvet s strokovnjakom ni mogoč!
 • Ne odlašajte
  s pravilnim zdravljenjem!

  Stopi v stik strokovnjakom hitro in diskretno.
 • Ne tvegajte
  z uporabo napačnih zdravil!

  Preveri katera zdravila lahko varno in učinkovito uporabiš.
 • Ne izgubljajte časa
  z iskanjem splošnih informacij!

  Poišči informacije po svoji meri!

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

"POSKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE"

1. člen

(splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre "POSKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE" (v nadaljevanju: "nagradna igra"), ki je objavljena preko socialnega omrežja Facebook.

(2) Organizator nagradne igre je podjetje In Silico, d.o.o., Oljčna pot 63A, 6000 Koper, lastnik aplikacije CheckMeApp (v nadaljevanju: "organizator").

(3) Pokrovitelj nagradne igre je Roche Farmacevtska družba d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: "pokrovitelj").

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh aplikacije CheckMeApp, www.checkmeapp.si.

2. člen

(Trajanje nagradne igre)

Nagradna igra poteka vsak dan, od vključno 01.12.2016 do vključno 31.12.2016.

3. člen

(Pogoji sodelovanja)

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let in so registrirani v aplikacijo CheckMeApp. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

(2) Uslužbenci organizatorja ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna udeležba v nagradni igri se šteje za neveljavno.


(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen

(način sodelovanja v nagradni igri)

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo vsi registrirani uporabniki CheckMeApp, ki za časa trajanja nagradne igre uporabljajo aplikacijo.

(2) Po preteku časa trajanja nagradne igre, bo organizator izbral 10 prejemnikov nagrade. Nagrado prejme prvih 10 registriranih uporabnikov CheckMeApp, ki bodo za časa trajanja nagradne igre največkrat uporabili aplikacijo in bodo potrdili sodelovanje v nagradni igri, kot je navedeno v 4. odstavek tega člena.

Kot število uporab aplikacije se šteje "število sej" vsakega registriranega uporabnika za časa trajanja nagradne igre, v skladu z internimi statistikami.

(3) Vse prejemnike nagrade bo organizator obvestil s posebnim "obvestilom o prejemu nagrade" preko spletnega naslova, ki je bil uporabljen ob registraciji v aplikacijo CheckMeApp in preko Facebook strani aplikacije CheckMeApp.

(4) Z odgovorom na "obvestilo o prejemu nagrade" uporabnik potrdi sodelovanje v nagradni igri in strinjanje z vsemi pogoji ter pravili v zvezi z nagradno igro.

(5) Organizator si pridružuje pravico, da zavrne izdajo nagrade uporabniku, ki v roku 20 dni od prejema "obvestila o prejemu nagrade", ne odgovori na posredovano obvestilo in s tem ne potrdi sodelovanja v nagradni igri, oziroma uporabniku za katerega po lastni presoji presodi, da ne uporablja aplikacijo v skladu s Splošnimi pogoji uporabe aplikacije CheckMeApp, pravili nagradne igre ali katerimkoli zakonom. Obvestilo uporabnika o izključitvi iz nagradne igre ni obvezno.

(6) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

5. člen

(nagrade)

(1) Nagrado predstavlja komplet za merjenje glukoze v krvi Accu-Chek Aviva, proizvajalca Roche diagnostics.

(2) Posameznik, ki prejme nagrado, ne more sodelovati 12 mesecev v nobeni nagradni igri organizatorja, ki vključuje istovrstno nagrado oz. merilnik glukoze v krvi (v nadaljevanju "nagrada"). V kolikor tak posameznik pred potekom 12 mesecev sodeluje v nagradni igri organizatorja in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, organizator pa izbere/izžreba drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.

(3) Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (poštnino, morebitne potne stroške ipd.).

(4) Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

7. člen

(izključitev odgovornosti organizatorja in tehničnega izvajalca)

(1) Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.checkmeapp.si.

(2) S prevzemom nagrade nagrajenec izrecno potrjuje in soglaša, da organizator ne prevzema odgovornosti za kakovost, delovanje ali uporabo nagrade, oziroma odgovornosti za posledice do katerih lahko pride zaradi uporabe nagrade.

8. člen

(varstvo osebnih podatkov)

(1) S potrditvijo sodelovanja v nagradni igri, kot je to določeno v 4. odstavku 4. člena teh pravil (v nadaljevanju: "prijava"), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) S prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. S prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strani pokrovitelja, organizatorja in z organizatorjem povezanih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah (v nadaljevanju: "novice"). Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja, in sicer tako, da na elektronski naslov info@checkmeapp.si pošlje elektronsko pošto z željo po odjavi s prejemanja novic.

(3) Pokrovitelj, organizator in z organizatorjem povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

(4) S prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje, da ga pokrovitelj, organizator ter s organizatorjemom povezane osebe fotografirajo in fotografije uporabijo za namen promocijskih aktivnosti pokrovitelja, organizatorja ter s organizatorjemom povezanih oseb. Sodelujoči izrecno izjavlja, da za uporabo fotografij, na katerih se pojavlja, ne zahteva nikakršne denarne dajatve, povračila stroškov ali kompenzacije.

9. člen

(reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@checkmeapp.si.

10. člen

(dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoji nagradne igre se tolmačijo v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Organizator ima kadarkoli in brez predhodnega obvestila pravico umakniti, dopolniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

V Kopru, 30. 11. 2016